پروژه های املاک

Investment

مجموعه فوق تخصصی بین المللی

با ما به سوی بهترین ها پرواز کنید

پروژه اکسن

نوع پروژه :مسکونی
تاریخ اتمام پروژه:آماده
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر

پروژه کولت

نوع پروژه :مسکونی
تاریخ اتمام پروژه:آماده
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه آس ماسلاک

پروژه آس ماسلاک

نوع پروژه :مسکونی ، تجاری لوکس
تاریخ اتمام پروژه: آماده تحویل
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه سیمبول

پروژه سیمبول

نوع پروژه :مسکونی ، تجاری
تاریخ اتمام پروژه: آماده تحویل
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه پرووا 34

پروژه پرووا 34

نوع پروژه :مسکونی لوکس
تاریخ اتمام پروژه: آماده تحویل
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه امار

پروژه عمار

نوع پروژه :مسکونی لوکس
تاریخ اتمام پروژه:آماده تحویل
وضعیت سند :آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه یامان اولر

پروژه یامان اولر

نوع پروژه :آپارتمانی مسکونی لوکس
تاریخ اتمام پروژه:مرحله اول آماده تحویل
وضعیت سند :آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی:  مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه Mesa Koz

پروژه Mesa Koz

نوع پروژه :مسکونی و تجاری
تاریخ اتمام پروژه:2021
وضعیت سند :آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی:  مناسب

اطلاعات بیشتر
فهرست